Privacybeleid

Praktijk het Dok is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid geldt ook voor de werkzaamheden verricht door het team van het Dok in Stedum.

Contactgegevens:

Praktijk het Dok van Beatrijs Douma-de Kok

Locatie het Dok:
Stationsweg 10, 9921 PV Stedum

Mobiel: 06 41 86 41 81
Email: info@dokfysio.com
Website: www.dokfysio.com
KVK: 01178255

Verwerking Persoonsgegevens

Praktijk het Dok ontvangt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die verwerkt worden:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult
 • De naam van uw zorgverzekering en uw verzekeringsnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken. Neem contact op met praktijk het Dok om deze informatie te laten verwijderen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Praktijk het Dok verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om een inschatting te kunnen maken of de behandeling bij uw vraag past.
 • Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dat in het kader van de behandeling wenselijk is.
 • Om u te kunnen bezoeken in geval van thuisbehandeling.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld de huisarts of specialist.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk het Dok neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Praktijk het Dok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn gegevens die langer bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichting. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk het Dok verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Praktijk het Dok en al haar medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Via de website van Praktijk het Dok worden geen cookies op uw computer geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk het Dok. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen via het e-mailadres op onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk het Dok reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Praktijk het Dok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk het Dok.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2024.

Beatrijs Douma de Kok

Beatrijs Douma de Kok

Specialisaties

Reviews

 

DisclaimerPrivacybeleid LinksContact

© 2024 Het Dok